ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Bảng giá tất cả các dịch vụ công ty cung cấp được tính giá trị ký kết theo tiền đồng Việt Nam (VNĐ – Việt Nam Đồng). Giá được liệt kê rõ ràng chi tiết trong hợp đồng cho từng sản phẩm khác nhau

Các trường hợp bất khả kháng:

Trong các trường hợp lũ lụt, bão, hỏa hoạn, động đất hoặc các hiểm họa thiên tai khác hoặc việc đình công hay can thiệp của Nhà nước hay bất kỳ sự kiện nào nằm ngoài tầm kiểm soát và không thể lường trước được làm gián đoạn việc thực hiện nghĩa vụ của một Bên, thì Bên bị sự kiện bất khả kháng ảnh hưởng được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ và không phải bồi thường các thiệt hại phát sinh, với điều kiện Bên bị ảnh hưởng đó đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và có thể để ngăn ngừa, hạn chế hoặc khắc phục hậu quả của sự kiện bất khả kháng.

Bên nào gặp bất khả kháng phải thông báo ngay cho bên kia trong vòng 10 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng. Khi sự kiện bất khả kháng chấm dứt, các bên sẽ tiếp tục thực hiện hợp đồng nếu việc tiếp tục thực hiện hợp đồng là có thể được.

Giải quyết tranh chấp:

 • Mọi tranh chấp liên quan đến hợp đồng hoặc việc thực hiện hợp đồng được giải quyết ưu tiên thông qua thương lượng giữa hai bên để hoàn tất thỏa thuận.
 • Trong trường hợp thương lượng không đi đến sự thống nhất thì tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết tại tòa án có thẩm quyền theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.
 • Trong thời gian giải quyết tranh chấp, hai bên vẫn phải tiếp tục thực hiện đầy đủ các thỏa thuận không có tranh chấp quy định trong hợp đồng đã ký kết. Phán quyết của tòa án sẽ là quyết định cuối cùng và ràng buộc cả hai bên. Các chi phí kiểm tra, xác minh và lệ phí tòa án do bên có lỗi chịu.

TRÁCH NHIỆM VÀ CÁC CAM KẾT KHÁC

Về phía Minh Nguyệt.:

 • Cung cấp sản phẩm phần mềm đầy đủ chức năng và tính năng như mô tả của thỏa thuận hợp tác.
 • Chuyển giao và cấp bản quyền sử dụng phần mềm như đã thỏa thuận cho khách hàng.
 • Cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết và hướng dẫn sử dụng của phần mềm cho khách hàng.
 • Thực hiện việc chạy thử và bảo hành phần mềm.
 • Bảo quản và giao lại các phương tiện, tài liệu do khách hàng cung cấp để thiết kế và cài đặt hoàn chỉnh phần mềm nếu khách hàng yêu cầu.
 • Giữ bí mật các thông tin, tài liệu về hoạt động kinh doanh của khách hàng.

Về phía khách hàng:

 • Trong thời gian hợp tác, khách hàng phải tuân thủ theo thỏa thuận hợp tác.
 • Tạo điều kiện cho bên cung cấp triển khai, hỗ trợ đào tạo và chuyển giao phần mềm.
 • Kịp thời thông báo những vấn đề phát sinh, sự cố về phần mềm cho bên cung cấp­.
 • Các nghĩa vụ khác được nêu trong hợp đồng dịch vụ cung cấp phần mềm và các quy định của pháp luật.
 • Khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các chi phí theo thỏa thuận đã ký kết.